Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

วิสัยทัศน์

       การจัดการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง เป็นเลิศด้านการศึกษา และการกีฬาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย คู่ประชาคมอาเซียนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

พันธกิจการจัดการศึกษาท้องถิ่น

1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณลักษณะ               อันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี การพัฒนาการศึกษาตามแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจ         พอเพียง

5. ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

6. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเอกลักษณ์และค่านิคมความเป็นไทย


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา