Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


งานการศึกษานอกระบบ กองการศึกษา เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชนเทศบาลนครระยอง(สวนศรีเมือง)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา