Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ "กรอบหลักสูตรการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง Rayong Macro" วิทยากร โดย นายธงชัย มั่นคง        และคณะ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์          คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา