Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กองการศึกษา เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จัดแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการระดับเทศบาล ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด เทศบาลนครระยอง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา