Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น.เทศบาลนครระยองร่วมกับวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม จัดกิจกรรมประกวดก่อพระเจดีย์ทรายประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ของไทยให้อยู่สืบไป และยังเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย เราจึงจัดให้มีการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย โดยได้รับเกียรติจากนายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมการประกวดและประกาศผลมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย พร้อมด้วยนางเสาวลักษณ์ วินัยธรรม รองปลัดเทศบาลนครระยอง,นายประกิต ปฐวีศรีสุธา ประธานสภาเทศบาลนครระยอง,นางผ่องศรี ปิยะยาตัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา, คณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการประกวด ,และพนักงานเทศบาลนครระยอง ณ วัดปากน้ำสมุดคงคาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
๑.ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมดอกประดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมสมุทรเจดีย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมอนุรักษ์ป่าชายเลน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ ทีมบางจาก
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสัมฤทธิ์
๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมสีสันปั้นทราย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีมต้นสะตือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ ทีมดอกคูณ
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมครอบครัวป่าเรน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา