Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2562https://drive.google.com/file/d/1GTcplB-WnomslIIxlXX2Jvg2lO1fhdnb/view?usp=sharing


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

         

           นางสาวศศิธร  โยคาพจร


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา